دشمن زیاری
هم اندیشی جوانان دشمن زیاری ( راه کارها وراه حل ها برای آینده بهتــــــــــــــــــــــــر)
 

 

 


 


 
[ ] [ ] [ ]

 

اسامی دوستانی که در جلسات شرکت نمودند

علی اکبری،عرفان دلروز،عطا داغبر،محمد رکنیِ ، حسن رستم نژاد،سیف الله رستم نژاد،محسن داغبر،سجاد رجایی نژاد،سعید جلال پور،جعفرامیر پور،وحید جلال پور،علی زمان روانان،بهمن مختاری،اردشیر دادور،محمد اکبری،حسین اکبری،یدالله رستم نژاد،یدالله ترسه،صاحب ترخان،عیسی دادور،کریم رستم نژاد،ایت الله رجایی نژاد،علی رستم نژاد،اسلام بهردار،محمود رودساز،علی احسانی،مهدی رودساز،حمید رند،مجتبی ترسه،سیروس سالار اصل،یوسف برماسی،کامل دوره،حجت الله پیام،مهران رضایی اقدم،ُکرامت الله مومنی مجد،هادی شفیع خواه،شهرام ترسه،صاحب مجیدی،سعید جبروتی،نعمت الله رجایی نژاد،شاهرخ نیکومنش،مهدی عمرانفرد

 

 

[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ]

ﺩﺷﻤﻦﺯﯾﺎﺭﯼ ﻧﺎﻡ ﺍﯾﻞ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻢ ﻭﺑﯿﺶ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﺷﻤﻦ ﺯﯾﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻤﺴﻨﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻀﺎ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﭙﯿﺪﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥﻓﺎﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺍﺟﺪﺍﺩ ﺩﺷﻤﻦﺯﯾﺎﺭﯼﻫﺎ ﺁﻝﺑﻮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺑﻮﯾﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮﺩﺍﻭﯾﺞﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺯﯾﺎﺭﯼﻫﺎ، ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﺳﮑﻪ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻭﯾﺞ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺁﻝﺑﻮﯾﻪ ﺭﺍﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﻧﺎﻡ ﺩﺷﻤﻦﺯﯾﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺁﻝﺯﯾﺎﺭ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺷﺪ . ﺩﺭ ﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻟﺮﯼ ﺗﮑﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺷﻤﻦﺯﯾﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ ﺩﺭﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﯾﺮﺍﺣﻤﺪ، ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ ﻭ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﺬﺭﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺩﻫﺪﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪٔ ﻗﻠﻌﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﺯﯾﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻭﺩ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﻣﺎﺭﻭﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻻ ﺑﻪ ﻻﯼﮐﻮﻫﻬﺎﯼ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﮐﺸﯿﺪﻩٔ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﺷﻐﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﻠﻌﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ. ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻞ ﺩﺷﻤﻦ ﺯﯾﺎﺭﯼ ﻃﺎﯾﻔﻪﻫﺎﯼ ﺍﻟﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺳﻠﻄﺎﻧﻌﻠﯽ ﻭﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﻞ ﺑﻮﯾﺮﯼ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﺍﯾﻞ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺑﻮﯾﻪﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰﺭﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﻌﺮﻭﻑﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺍﯾﻒ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺟﻌﻔﺮﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻃﺎﯾﻔﻪ ﺟﻤﺎﻝ ﻭ ﺣﯿﺪﺭ ﻭ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭﮒ ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ ﺩﺷﻤﻦﺯﯾﺎﺭﯼ ﻭ ﯾﺎﺯﺩﻩ ﭘﺴﺮ ﺍﻭﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﺎﯼ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ، ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﺳﺪ، ﻣﺨﺘﺎﺭ، ﻓﺮﯾﺪﻭﻥ، ﻣﺤﻤﺪ، ﻋﻠﯽ، ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻣﺤﻤﻮﺩ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺤﺴﻦ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﻔﻨﺪﯾﺎﺭ ﺟﻤﺸﯿﺪﯼ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺨﺶﺩﺷﻤﻦ ﺯﯾﺎﺭﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻤﺴﻨﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﺐﻫﺎﯼ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺻﻠﯽﺁﻥ ﮔﻨﺪﻡ ﻭ ﺟﻮ ﻭ ﺑﺮﻧﺞ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﯼ ﺧﺎﺹ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻋﻤﻞﻭﺭﺩﻥ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﺯ ﻣﺮﻏﻮﺏﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﯼ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﯼﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﯾﺦ،ﺑﺎﺑﺎﺻﺎﻟﺤﯽ، ﺩﻫﮕﭗ،ﺳﺮﻧﺠﻠﮏ،ﺗﻮﮎﻝ ﺁﺑﺎﺩ ‏( ﺗﯿﮑﻞ ‏) ،ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻠﺨﻮ،ﻫﺮﺍﯾﺠﺎﻥ، ﮐﻼﻩ ﺳﯿﺎﻩ، ﺗﯿﺮﺗﺎﺝ ﻭ ﮔﺮﮐﺪﻭ ‏( ﺑﺨﺸﯽ ‏) ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯﻟﺤﺎﻅ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻭﺟﻨﮕﻠﯽ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
https://telegram.me/doshmanzeyari

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]
گرفته شدهعکس ازکنار  رودخانه جوکار

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ]
درباره وبلاگ

دشمن زیارى منطقه‌اى است پوشیده از تپه و ماهور و کوهستانى به‌وسعت حدود ۸۰۰ کیلومتر مربع با جمعیت تقریباً ۲۵،۰۰۰ نفر که به‌طور رسمى در هر کیلومتر مربع آن ۳۰ نفر زندگى مى‌کنند.

ایل دشمن زیارى از ۹ طایفه تشکیل شده است. دشمن زیارى‌ها علاوه بر دامدارى به زراعت به ‌ویژه زراعت برنج اشتغال دارند، به‌همین جهت بخشى از جمعیت آنان تابستان‌ها براى زراعت برنج در گرمسیر مى‌مانند، بقیه نیمه کوچ‌نشین هستند و ییلاق - قشلاق مى‌کنند تابستان‌ها مدت ۴ ماه به سردسیر مى‌روند و از اوایل مهر باز مى‌گردند، فاصله میان سردسیر و گرمسیر را مدت ۱۵ تا ۲۰ روزه طى مى‌کنند.

امکانات وب
Online User

.

.

Online User آپلود عکس دائمی عکس و فایل